Av Tezkeresi Çeşitleri

SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ
Taşıma Ruhsatı
-Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
-Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
-Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
-Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı

Bulundurma Ruhsatı
-Meskende bulundurma ruhsatı
-İşyerinde bulundurma ruhsatı
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
-Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
-Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı

SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Gerekli Genel Belgeler:
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu(Emniyet Müdürlüğünden temin edilir),
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi(Sabıkası bulunması halinde ilgili mahkemeden tasdikli mahkeme kararı),
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ( Devlet Hastanesinden Alınacak, Özel Hastanelerden alınanlar geçersizdir.),
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir(Noter Tasdikli).
b) Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;
1) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
2) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları” başlıklı 9’uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler:
7 inci madde(Can Güvenliği):
1-Yaptığı iş ile ilgili görev belgesi,
2-Can güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair mahkeme kararları,bilgi,belge,
3-Yaptığı iş ve sosyal konum itibari ile vergi dairesi yazısı,ticaret sanayi odası faaliyet belgesi.
9 uncu maddenin birinci fıkrasının:
b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
c- Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi
d- Kuyumcu ve sarraflar:
ü Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi(Faaliyet Belgesinin Aslı),
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı(Noter tasdikli sureti veya aslı),
e- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
ü Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi(Noter tasdikli),
ü Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
ü İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,
f- Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günügeçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),
g- Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
h- Yıllık satış tutarı (ciro):
ü Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
ü Kar zarar cetveli ve bilanço(Vergi dairesinden tasdikli),
ü Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
ü Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
ı- Arazi sahipleri:
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
ü Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
i- Sürü sahipleri:
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
ü Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
j- Müteahhitler:
ü İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgesi,
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı veya noter tasdikli sureti),
k- Akaryakıt istasyonu sahipleri:
ü Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,bayiliğinin devam ettiğine dair yazı,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi,
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı veya noter tasdikli sureti),
l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
ü İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
ü Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
– İş sahiplerinden
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı ve noter tesdikli sureti),
– Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
ü İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
n- Poligon sahipleri:
– İş sahiplerinden;
ü İşletme ruhsatı fotokopisi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
ü Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
– Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
ü İş sahiplerinden istenen belgeler,
ü İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
ü Kişi/kurumun yazılı müracaatı
ü Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
ü Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
ö- Arıcılık yapanlar:
ü Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
ü Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
ü 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
ü Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
ü Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Oda kayıt belgesi,
ü İş sahibinin yazılı müracaatı,
ü Depo izin belgesi fotokopisi,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
r- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
ü Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
s- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
ü Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi(Noter tasdikli),
ü Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
ş- Avukatlardan:
ü Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
ü (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
– Noterlerden:
ü Noterlik belgesi fotokopisi,
ü Vergi dairesi yazısı
t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
ü Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
ü Görevle ilgili seçim tutanağı(Aslı veya il/ilçe secim kurulundan tasdikli),
u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı
ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı
C) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri” başlıklı 10 uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden emekli kamu görevlilerinden;
1- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
2- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir.

HAVAİ FİŞEK ATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER
87/12028 karar sayılı Tüzüğün 2 nci maddesinde adı geçen piroteknik maddelerden oyun ve eğlence aracı olanlar dışında kalan Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların Tüzüğün 117 nci maddesine göre, bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek MÜLKİ AMİRLİKTEN İZİN ALMAK İÇİN BİR İŞ GÜNÜ ÖNCE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir
· Kullanılacak maddenin cinsine, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yere ve bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
· Ateşleme işini yapacak olanların Valilikçe verilmiş olan Piroteknik madde ateşleyici yeterlilik belgelerinin (11.07.2002 gün ve 24812 sayılı resmi gazetede yayımlanan patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgelerinin esas ve usullerinin belirlenmesi hakkında yönetmeliğin 11 nci maddesi gereği (A) sınıfı yeterlilik belgesi) aslı ve fotokopisi (belge asılları görüldükten sonra üzerine “Aslı görüldü” ibaresi konularak aslı iade edilecektir),
· Ateşleyicinin vereceği taahhütname, (Noterden)
· Talep sahibinin nakil görevlisine vereceği nakilci vekâletnamesi, (Noterden)
· Nakil görevlisinin güvenlik belgesi fotokopisi (halen geçerli olan),
· Nakil görevlisinin vereceği taahhütname,
· Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, piroteknik maddeleri taşıyacak ve kullanacak olanlar ile talep sahibi hakkında yapılacak soruşturma sonunda durumlarının uygun olduğunun ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde yerel mülki amirliklerince kullanım izni verilebilir. Piroteknik maddelerin kullanılması için gerekli görülen hallerde emniyet tedbirlerinin (yeteri kadar yangın tüpü, ambulans ve itfaiye bulundurulması gibi) aldırılması,

Yukarıda belirtilen belgelerin İçişleri Bakanlığımızın 06.04.2006 gün ve B.05.1.EGM.0.11.04.04-32 sayılı emir genelgeleri gereğince eksiksiz olarak tamamlaması halinde gerekli iznin verileceği.

 

silah ruhsatı