2017 Silah Ruhsatı Yönetmeliği

2017 Silah Ruhsatı Yönetmeliği, Silah Ruhsatı Yönetmeliği  2017,

Türkiye  Silah Tabanca Ruhsatı Yönetmeliği:

Karar Sayısı : 2017/10643

 

Ekli “Türkiye Ateşli  Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 2492 sayılı yazısı üzerine, 6136 sayılı Türkiye Ateşli  Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Ateşli  Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ü) bendinde yer alan “, uzman jandarma çavuş” ibaresi ile (v) bendinde yer alan “, uzman jandarmalar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“n) Zati demirbaş tabanca: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ile emniyet hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı  Silah Tabancastatüsünü muhafaza eden ve üçüncü kişilere satış, devir veya hibesi yapılamayan, emekli olduklarında envanter kaydından çıkartılarak adlarına zati  Silah Tabancaolarak ruhsata bağlanacak tabancaları,”

 

“s) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli: Emniyet hizmetleri sınıfı kadrosunda istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,”

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerlilik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye tebliğ edilir. Beş yıllık geçerlilik süresini müteakip altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde o silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, ancak Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasının ödenmesi kaydıyla aynı şahıs adına tekrar ruhsata bağlanabilir.”

 

“Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kuvvet komutanları ile Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel sekreterleri ve genel sekreter yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlan, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı Sahil Güvenlik Komutam ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.”

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Türkiye  Silah TabancaRuhsatı alınmasına engel hali bulunmayan, yirmibir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla  Silah Tabancasatın alabilir. Meskeninde  Silah Tabancabulundurmak amacıyla Türkiye  Silah TabancaRuhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde  Silah Tabancabulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler.”

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“İçişleri Bakanı;

 

 1. a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

 

 1. b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

 

 1. c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

 

talepleri halinde  Silah Tabancataşıma ruhsatı verebilir.”

 

“İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkrada belirtilen yetkisini yazılı olarak Bakanlık Müsteşarı veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir.”

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde yer alan “(1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca  Silah Tabancataşımalarına karar verilen kamu görevlileri” ibaresi “(1), (2), (3) ve (6) numaralı bentleri uyarınca  Silah Tabancataşımalarına karar verilenler” şeklinde, aynı fıkranın (c) bendinin giriş cümlesinde yer alan “kamu iktisadi teşebbüslerinde” ibaresi “kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde” şeklinde ve (3), (8) ve (10) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinin (1), (2), (3), (4), (6), (8) ve (14) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“3- Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),”

 

“8- 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 8 nci maddesi ile  Silah Tabancakullanmaya yetkili kılman ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerine,”

 

“10- İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tevkifevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),”

 

“1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlara,

 

2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, bakan yardımcısı, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

 

3) Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü ile bu görevlerde bulunmuş olanlara TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,

 

4) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,”

 

“6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,”

 

“8- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine,”

 

“14- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerine,

 

15- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından halihazırda görevde bulunanlara (en fazla bir adet  Silah Tabancaiçin) ”

 

“442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından halihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilenlerin edinecekleri en fazla bir adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

Bu madde ve 9 uncu madde uyarınca taşıma ruhsatlarının verilmesinde kişinin görevinde asaleten bulunmuş olması şartı aranır.”

 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (h), (ı), (i) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartı sahibi basın mensuplarına,”

 

“e) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahiplerine, patlayıcı madde deposu sahiplerine, Türkiye Ateşli   Silah Tabancaüreten imalathane sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla ikisine, ruhsatlı  Silah Tabancatamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

 

 1. f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,”

 

“h) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

 

ı) Türkiye Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

 

 1. i) Türkiye Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz- kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,”

 

“m) Türkiye de En az elli sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan veznedar ve mutemetlere,”

 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“e) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile MİT hizmetleri mensuplarına,”

 

“i) Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliği, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlara,

 

 1. j) 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilen güvenlik korucularına (en fazla bir adet Silah Tabancaiçin),

 

 1. k) Cumhurbaşkanlığı birim başkanlığı, başdamşmanlığı, danışmanlığı ve özel kalem müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olanlara,”

 

“Bu maddede öngörülenlerden durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.”

 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli

 

MADDE 11- Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar ile ‘l’lMYtal tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (c) bendi, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun mülga 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar hariç olmak üzere emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlara  Silah Tabancataşıma ve bulundurma izni ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

 

Kanunen  Silah Tabancaalmaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

 

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma izinleri süresizdir. Ancak emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

 

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma izni verir.

 

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma izinlerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Komutanlığa bildirirler.”

 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden istenecek belgeler” şeklinde ve aynı maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli;

 

 1. a) İki adet kimlik kartı fotokopisini,

 

 1. b) Silah Tabancataşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporunu,

 

 1. c) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını,

 

ekleyecekleri bir dilekçe ile ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.”

 

“Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya  Silah Tabancasatın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline  Silah Tabancasatın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer  Silah Tabanca ruhsatları da iptal edilerek bu silahların altı ay içerisinde  Silah Tabanca satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

 

Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.”

 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından  Silah Tabanca taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek ocak ve haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık kayıtlarına geçmesi sağlanır. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler,  Silah Tabancasahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.”

 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 16- Aşağıda belirtilen kişilere hiçbir şekilde Türkiye Ateşli   Silah Tabanca ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

 

 1. a) Türkiye Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

 

 1. b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

 

 1. c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

 

 1. d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

 

 1. e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

 

 1. f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

 

 1. g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

 

 1. h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

 

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

 

 1. i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

 

 1. j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

 

 1. k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

 

 1. l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

 

 1. m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.

 

Birinci fıkranın (a) bendi ile (c) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile Türkiye Ateşli  silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz. Birinci fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir.

 

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda  Silah Tabanca taşıyan kişilerin  Silah Tabanca ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

 

Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar Türkiye  Silah Tabanca Ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve  Silah Tabanca ilgili birimce emanete alınır.

 

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

 

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır.”

 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 18- Vefat eden kişilere ait ruhsatlı silahın, tebligat tarihinden itibaren

 

mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır. Bu süre içinde mirasçıları adına ruhsata bağlanamamış veya üçüncü bir kişiye devredilememiş silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.”

 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre  Silah Tabanca taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genel Komutanlığa veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.”

 

“Devralınacak silahlar için idare tarafından notere verilmek üzere düzenlenen belge altı ay geçerlidir. Silahı devralan kişinin devir sözleşmesiyle birlikte altmış gün içerisinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmesi zorunludur. Belirtilen sürede müracaat etmeyen kişiler adına düzenlenen belgeler geçerliliğini kaybeder.

 

Birinci fıkrada sayılan kurumlara yapılan hibe işleminin noterce yapılma şartı aranmaz.”

 

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında yer alan “mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa” ibaresi “mercie” şeklinde değiştirilmiştir.

 

“Taşımak veya meskeninde bulundurmak amacıyla  Silah Tabanca satın almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki, işyerinde  Silah Tabanca bulundurmak isteyenler ise işyerinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığından, sahil güvenlik personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte ilgisine göre bu komutanlıklara müracaatları halinde,  Silah Tabanca taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine  Silah Tabanca ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere ek-4’te yer alan  Silah Tabanca Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası  Silah Tabanca satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir ve diğer nüshası dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından  Silah Tabanca satış yetkisi olan kamu kuruluşundan  Silah Tabancave bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tugay, müstakil alay, il jandarma komutanlığı muadili birlik komutanlıkları, karargah ve kurum amirlerinin, güvenlik korucuları ise il veya ilçe jandarma komutanlıklarının vereceği fotoğraflı yetki belgesi ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine  Silah Tabanca ve mermilerini satın aldırabilirler. Satın alınan bu  Silah Tabanca ve mermilere ait fatura silahın menşei belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir.  Silah Tabanca Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer.  Silah Tabanca sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler,  Silah Tabancada incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.”

 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı ya da kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıtlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir. Bu miktar İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar arttırılabilir.”

 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“Birinci fıkrada belirtilen kişilerden  Silah Tabanca getirmek isteyenlerin kesin dönüş belgesini, silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini ekleyecekleri ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş veya yerleşim yeri adresini belirten bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha ek-9’da yer alan  Silah Tabanca İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek şartıyla  Silah Tabanca ve mermilerin yurda sokulması sağlanır.”

 

“c) MİT mensupları için menşei belgesinin ikinci nüshası kurumuna gönderilir.”

 

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1), (2) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin (8) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“1- Poligonun kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,”

 

“4- Poligonun elektrik, havalandırma, ısıtma, soğutma, iletişim ve yangın söndürme sistemlerinin can ve mal güvenliği açısından sakıncası olmadığına dair büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde il özel idareleri tarafından onaylanmış altyapı projeleri,”

 

“1- Söz konusu alan veya poligonun yerleşim yerleri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,

 

2-1/50 ölçekli ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,”

 

“6- Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,”

 

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“h) Atış nezaretçisi görevlendirildiğine dair iş sözleşmesi, ı) Poligon çalışanlarından en az birine ait ilkyardımcı sertifikası.”

 

“İşletme izin belgesi almak isteyen kişinin, mesul müdürün ve atış nezaretçisinin

 

16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olması ve Bakanlıkça belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Verilen işletme izin belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir yenilenebilir.”

 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki değiştirilmiştir.

 

“Türkiye Ateşli  ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli kolluk tarafından yapılacak tahkikattan sonra tamir yerinin açılacağı yer valiliğince verilebilir.”

 

“Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgelerin valiliğe ibraz edilmesi halinde ek-13 ‘te yer alan  Silah TabancaTamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir.

 

Silah TabancaTamir Yeri Açma Ruhsatlan beş yıl geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir valilikçe yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yenilenmesi için yapılacak yazılı tebligata rağmen idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.

 

Silah Tabanca tamirhaneleri ve şubelerinin denetimi valilikçe yapılır. İkinci fıkrada belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, yeterli süre verilerek eksikliklerin tamamlanması hususu ilgiliye tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse  Silah Tabanca tamirhanesi valilik tarafından re’sen geçici veya sürekli olarak kapatılabilir.

 

Silah TabancaTamir Yeri Açma Ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına büronun açılacağı yer valiliğince izin verilebilir. Açılan irtibat bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda muhafazası yapılır.  Silah Tabancamuhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere irtibat bürosu açma izni verilmez.”

 

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Belirlenen hususlara aykırı hareket edenlere aykırılığın giderilmesi için yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Aykırılığın giderilmemesi halinde ilgililerinin belgeleri geçici veya durumun ağırlığına göre sürekli olarak valiliklerce geri alınır. Aykırılığın suç oluşturması halinde ise uyarı yapılmaksızın Mermi Satış izin Belgesi iptal edilerek adli makamlara intikal ettirilir.”

 

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, kaymakamlara” ibaresi “vali yardımcılarına ya da kaymakamlara” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kuruluş veya işletme izni almış olan poligonların bir yıl içerisinde 61 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan projeleri Bakanlığa iletmeleri halinde söz konusu izinleri devam eder. Projesini bir yıl içerisinde iletmeyen poligonların faaliyetleri projesini teslim edinceye kadar durdurulur.”

 

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin eki ek-4 ve ek-13 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve adli sicil belgesi” ibaresi, 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, ek 4 üncü maddesi ve eki ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer. MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.