«

Silah taşıma ruhsatı harcı kimlerden alınmaz

Silah taşıma ruhsatı harcı kimlerden alınmaz:

Türkiye de Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin örneğin polislerin, jandarmanın edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.
a)
  1-, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
  2- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere, Valilere,
  3-Cumhuriyet başsavcısı, Hakim,  cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
  4-Özel kanunlarla göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

Sayı:25953680-045.02[2016-28]-1

Tarih: 25/01/2017

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

Defterdarlık (Gelir Müdürlüğü)

Sayı : 25953680-045.02[2016-28]-1 25.01.2017
Konu : Silah Ruhsat Harcı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4736 sayılı Kanuna göre gazi olduğunuz için silah ruhsat harcından muaf olup olmadığınız hususunda bize görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu, Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün 16 ncı fıkrasında ise silah taşıma ve bulundurma vesikalarından aranılacak harç tutarları belirlenmiştir.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler ile ilgili işlemlerden harç alınmayacağı; 125 inci maddesinde de bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

   Öte yandan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde,

“…

Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta ve olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, milli mücadeleye iştirak edip kendilerine istiklal madalyası verilen Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs gazisi Türk vatandaşlarına, “1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun”a göre aylık bağlanmakta olup, 6136 sayılı Kanunun söz konusu muafiyet hükmünde 1005 sayılı Kanuna yer verilmediğinden, sözü edilen gazilerin 6136 sayılı Kanunun söz konusu muafiyet hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Özelge talep formunuz ekindeki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı …  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü …  Sosyal Güvenlik Merkezinin 08.06.2016 tarihli ve … sayılı yazısından, 1005 sayılı Kanuna göre aylık aldığınız anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sayılanlar kapsamında bulunmadığınız anlaşıldığından, satın aldığınız silah nedeniyle ruhsat harcı muafiyetinden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Silah taşıma ruhsatı harcı kimlerden alınmaz